Oświadczenie woli dla rodziców

Rodzice uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę  w SP 72 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o wypełnienie POTWIERDZENIA WOLI i przesłanie podpisanego skanu na adres szkoły tj.sekretariat@sp72.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie od 10 do 12 kwietnia 2018r. Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

POTWIERDZENIE WOLI DO POBRANIA: potwierdzenie woli.pdf