STAWIAMY NA SPORT

KLASA PŁYWACKA

MIĘDZYGIMNAZJALNE ZAWODY PŁYWACKIE


Dnia 19 stycznia 2017 na basenie Gimnazjum 54 odbyły się Międzygimnazjalne Zawody Pływackie.
Pływacy Uks Kopernik zdobyli pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów!!!

Opiekun:
Małgorzata Warsicka

 
 
 

 

MIĘDZYGIMNAZJALNE ZAWODY PŁYWACKIE


Dnia 11.02.2016 na basenie w Gimnazjum nr 54 odbyły się Międzygimnazjalne
Zawody Pływackie z udziałem zawodników klas pływackich (Ib, IId, IIIb) z Gimnazjum 54 oraz Gimnazjum 60.
Rozegrano następujące konkurencje: 2 baseny stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym
oraz sztafetę 6x 2 baseny stylem dowolnym.
Zawodnicy naszego gimnazjum w konkurencjach indywidualnych zajęli szereg pierwszych miejsc
oraz zwyciężyli w sztafecie i punktacji drużynowej.

Opiekun:
Małgorzata Warsicka

 


 

18.10.2015 na zawodach pływackich z okazji 4 urodzin Term Maltańskich
zawodniczka UKS Kopernik- Maja Bartczak z klasy 1c- zajęła 5 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym-0:37,86,
a Julia Pająk z klasy 2d zajęła miejsce 5 na 50m stylem dowolnym z czasem 0:39,09.
Zawodniczkom gratulujemy !!!!!!!:)

OPIEKUN: MAŁGORZATA WARSICKA


 

 
 

Dnia 11.06.2015 Reprezentacja Gimnazjum nr 54 zajęła
II miejsce w VI Mistrzostwach Sztafet Gimnazjum w pływaniu
oraz
II miejsce w IV zawodach Miasta Poznania w Podstawach Ratownictwa Wodnego.


 
 


Dnia 25.09.2013r. reprezentacja pływaków Gimnazjum nr 54 brała udział w Mistrzostwach Poznania w pływaniu. Wkonkurencji sztafet 10x50m stylem dowolnym reprezentacja G54 zajęła 9miejsce.
Alicja Szymaczak z klasy 2b zajęła 11 miejsce w Poznaniu, a także Kamil Strykowski z klasy 3c zdobył 11 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym.


PROGRAM NAUCZANIA I DOSKONALENIA SPORTOWYCH TECHNIK PŁYWANIA W SPORTOWEJ KLASIE PŁYWACKIEJ NA POZIOMIE I KLASY GIMNAZJUM

 PROGRAM ZAWIERA

 

Wstęp

1.      Metryczka informująca:
o koncepcji programu
dla jakiego typu szkoły i etapu nauki jest przygotowany program,
z myślą o jakich uczniach został opracowany
dla jakiego wymiaru godzin zajęć jest przeznaczony
przez kogo został opracowany
na jakich podstawach teoretycznych się opiera
określenie miejsca, warunków, czasu realizacji programy

2.      Cele edukacyjne ogólne, wychowawcze i operacyjne
3.      Treści kształcenia
4.      Metody i formy pracy
5.      Kompetencje i umiejętności ucznia po zrealizowaniu programu
6.      Ewaluacja programu. Sposoby pomiaru osiągnięć ucznia.
7.      Materiały wspomagające realizację treści kształcenia, wychowania (plan pracy, konspekty)
8.      Bibliografia

 

WSTĘP

 

Pływanie przynosi szereg korzyści zdrowotnych: schorzenia, uodpornia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, zapobiega, koryguje wady postawy, harmonijnie rozwija ciało. Wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność, kształtuje cechy motoryczne, wpływa na rozwój społeczny. Pływanie jest formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziaływuje na organizm człowieka, odpręża, relaksuje.

Jedynie opanowanie sportowych sposobów pływania daje gwarancję, że potrafimy sobie radzić w wodzie, nawet w warunkach bardzo trudnych.

 


KONCEPCJA PROGRAMU


Realizując sportowy cel nauczania pływania spełniamy 2 podstawowe zadania złożonego procesu pedagogicznego: wychowawcze i użytkowe (utylitarne). Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie klasy pływackiej prezentują dobry lub bardzo dobry poziom umiejętności pływackich, opracowałam program nauczania i doskonalenia sportowych sposobów pływania, a także treningu i specjalizacji w określonych sposobach pływania.

W oparciu o program chce prowadzić zajęcia, które mają rozbudzić w uczniach motywację do uczestnictwa w treningu pływackim, ciągłego samo usprawnienia umiejętności pływackich. Poprzez odpowiedni dobór dozowanie środków treningowych, chcę zmotywować uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych. Moje działania ukierunkuję na kształtowanie u uczniów pozytywnych emocji, które pomagają osiągać nie tylko wyniki, ale przyczynią się do zawierania przyjaźni w życiu codziennym rywalizacji w czasie zawodów sportowych. Głównym celem treningów jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiadomości na poziomie umożliwiającym udział w rywalizacji szkolnej i pozaszkolnej w rolach zawodnika, kibica.

Program został opracowany przez mgr Małgorzatę Warsicką, nauczycielkę wychowania fizycznego oraz trenera II klasy pływania w Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. Program jest oparty na nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zdrowie. Sport. Rekreacja – Urszula Kierczak, Janusz Jenota.

 

 

ADRESAT PROGRAMU


           Adresatami programu są uczniowie klasy I pływackiej Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. Są to uczniowie reprezentujący dobry lub bardzo dobry poziom umiejętności pływackich. Kryterium naboru do klasy pływackiej jest orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wybranej dyscypliny sportu (kryteria naboru zgodne z w/w regulaminem) oraz zdolność od lekarza medycyny sportu. Do części pływackiej klasy należy 16 uczniów – 8 dziewcząt i 8 chłopców. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera II klasy pływania Małgorzatę Warsicką.

Na treningi pływackie przeznaczone jest 9 godzin w ciagu tygodnia, z czego 8 treningów odbywa się na pływalni, a 1 trening tygodniowo realizowany jest na siłowni. Rocznie na treningi przeznaczone jest w klasie I 334 godziny (295 godzin treningów pływackich i 39 godzin treningów na siłowni).

Miejsce realizacji programu: pływalnia kryta w Gimnazjum nr 54, o wymiarach 14m x 9m, zmienna głębokość wody od 90cm do 1,40m, temperatura wody 28-29oC oraz pływalnia kryta przy ulicy Taborowej T. S. „Olimpia” basen 25m.

Wyposażenie pływalni: koło ratunkowe, rzutka na linie, żerdzie, apteczka pierwszej pomocy, sprzęt wypornościowy – deski pływackie, makrony długie, makarony krótkie, pływaczki, piłki, pałeczki.

Czas realizacji: rok szkolny 2010/2011.

 


CEL GŁÓWNY


propagowanie i zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu pływackiego
integrowanie procesu szkolenia sportowego z działalnością dydaktyczną i wychowawczą

 


CELE EDUKACYJNE

kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie środowiska pływackiego szkoły
zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym pływakom
prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia własnych wychowanków
współorganizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych ujętych w planach szkoły
CELE WYCHOWAWCZE


dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych
wdrażanie do samo usprawniania
osiągane wyniki w kontekście zaangażowania w wypełnianie zadań
zasada fair play
samodyscyplina
przyjaźń w życiu codziennym i rywalizacja w czasie zawodów sportowych

 CELE OPERACYJNE


Uczeń:

Opanował ćwiczenia pływackie kształtujące wytrzymałość podstawową, specjalistyczną, szybkość pływania.
Doskonali sportową technikę pływania 2 stylami.
Zna korzyści jakie przynosi regularne uczestnictwo w treningach pływackich.
Systematycznie uczęszcza na zajęcia z pływania.
Współdziała zgodnie w zespole i z trenerem.
Umie dokonać samooceny i oceny umiejętności pływackich.TREŚCI KSZTAŁCENIA


UMIEJĘTNOŚCI


1.      Ćwiczenia ogólnorozwojowe w przygotowaniu pływackim.
2.      Specjalnie ukierunkowane przygotowanie fizyczne.
3.      Przygotowanie techniczne

a) sportowa technika pływania kraulem na piersiach
ćwiczenia koordynacji RR, NN z oddychaniem

b) sportowa technika pływania kraulem na grzbiecie
ćwiczenia koordynacji RR, NN z oddychaniem
skok startowy, nawroty

4.      Ćwiczenia kształtujące wytrzymałość podstawową, specjalistyczną i szybkość pływania.
5.      Elementy ratownictwa (sposoby pływania wykorzystywane w ratownictwie, skoki ratownicze, sposoby holowania tonącego).
6.      Rekreacyjne formy aktywności ruchowej w wodzie (piłka wodna).
7.      Rozpoznanie zachowań i sytuacji sprzyjających lub zagrażających zdrowiu.
8.      Samokontrola i samoocena.
9.      Analiza uzyskanych wyników, przyczyny postępu lub regresu.

 


WIADOMOŚCI


1.      Co to jest zdrowie? Jakie czynniki wpływają na zdrowie człowieka.
2.      Zasady bezpiecznego korzystania z miejsc kąpieli.
3.      Wymogi higieny w okresie dojrzewania.
4.      Organizacja ratownictwa wodnego w regionie.
5.      Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w czasie zajęć w wodzie i nad wodą.
6.      Zasady żywienia w treningu pływackim (ranga składników odżywczych).
7.      Jakie zmiany fizjologiczne następują w organizmie pod wpływem treningu pływackiego.
8.      Jadłospis pływaka – posiłek potreningowy.

 

WYCHOWANIA


1.      Zaufanie do trenera.
2.      Odpowiedzialność za partnera.
3.      Dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia.
4.      Właściwa ocena sytuacji, rozpoznanie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia.

 

 

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

 

METODY PRACY


1.      Poglądowe (pokaz na lądzie, w wodzie, obserwacja).
2.      Słowne.
3.      Praktycznego działania.
4.      Częściowo-kompleksowa.

 


FORMY NAUCZANIA PŁYWANIA


1.      Zadaniowa.
2.      Ścisła.

 

FORMY ORGANIZACYJNE


1.      Zespołowa.
2.      Indywidualna.

 


ZASADY NAUCZANIA


1.      Świadomości i aktywności.
2.      Poglądowości.
3.      Systematyczności.
4.      Przystępności i indywidualizacji
5.      Trwałości.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


1.      Zajęcia z pływania prowadzić tak, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
2.      Metody i formy zajęć dostosować do stopnia wytrenowania ucznia.
3.      Mobilizować uczniów do zwiększonego wysiłku fizycznego.
4.      Stawiać przed uczniami różnorodne zadania.
5.      Eksponować indywidualne uzdolnienia ruchowe w pływaniu.
6.      Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
7.      Uczestnictwo w Szkolnych i Pozaszkolnych Zawodach Pływackich.
8.      Powierzać uczniom różne funkcje i zadania.

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA


1.      Opanował ćwiczenia ogólnorozwojowe w treningu pływackim (lekkoatletyczne, przebieżki, skocznościowe, koordynacyjne, rozluźniające).
2.      Opanował ćwiczenia specjalistyczne w treningu pływackim (z hantlami, piłkami lekarskimi, ruchy imitacyjne, siłowe na atlasie), z taśmami gumowymi.
3.      Umie przepłynąć z zaprezentowaniem sportowej techniki pływania 100m kraulem na piersiach w pełnej koordynacji z prawidłowym startem oraz nawrotami.
4.      Umie przepłynąć z zaprezentowaniem sportowej techniki pływania 100m kraulem na grzebiecie w pełnej koordynacji z prawidłowym startem oraz nawrotem.

5.      Opanował szybkość pływania sportowymi technikami – kraulem ma piersiach i kraulem na grzebiecie na dystansach sprinterskich.
6.      Opanował wytrzymałość pływania sportowymi technikami – kraulem na piersiach i kraulem na grzebiecie na dystansach 200m.
7.      Zna sposoby pływania wykorzystywane w ratownictwie.
8.      Zna sposoby samoasekuracji w razie problemów w wodzie – skurcz, zachłyśnięcie.
9.      Umie udzielić I pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w czasie zajęć w wodzie i nad wodą.
10.  Systematycznie uczęszcza na treningi pływackie.
11.  Dokonuje samooceny i oceny umiejętności pływackich.SPOSOBY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA


ZADANIA KONTROLNO – OCENIAJACE


1.      Przepłynięcie dystansu 100m kraulem na piersiach, kraulem na grzebiecie ze zmienną prędkością

1 odcinek 25m – prędkość umiarkowana
2 odcinek 25m – prędkość duża
3 odcinek 25m – prędkość umiarkowana
4 odcinek 25m – prędkość maksymalna


2.      Przepłynięcie dystansu 100m kraulem na piersiach ze zmiennym rytmem oddychania

1 odcinek 25m – co 2 ruch RR
2 odcinek 25m – co 3 ruch RR
3 odcinek 25m – co 4 ruch RR
4 odcinek 25m – indywidualny rytm oddychania

3.      Przepłynięcie 25m kraulem na piersiach, na grzbiecie z maksymalną szybkością
4.      Przepłynięcie 50m kraulem na piersiach, na grzbiecie z maksymalną szybkością
5.      Przepłynięcie 200m kraulem na piersiach, kraulem na grzbiecie z prędkością umiarkowaną.
6.      Test sprawności specjalnej i wytrzymałości pływania.

 

BIBLIOGRAFIA

1.      Karpiński E.: „Pływanie. Sport. Zdrowie. Rekreacja.” Katowice 2008r.
2.      Bartkowiak E.: „Pływanie sportowe.” Warszawa 2008r.
3.      Pietrusik K.: „Pływanie: nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy Aqua Fitness.” Warszawa 2005r.
4.      Kierczak N., Jasota J.: „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja.” Kraków 2009r.
5.      Mozer W.: „Historia ratownictwa wodnego w teorii i praktyce.” Skarżysko-Kamienna, lipiec 2007r.
6.      Sozański H., Śledziewski D.: „Technologia dokumentowania i opracowywania danych o obciążeniach treningowych.”

PIŁKA RĘCZNA

PIŁKARZE RĘCZNI AWANSOWALI DO FINAŁU MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI

W czwartek 30.03 w sali sportowej Gimnazjum nr 54 w Poznaniu odbył półfinał wojewódzkiej Gimnazjady w piłce ręcznej chłopców. W turnieju rozegrano sześć wyrównanych spotkań, a o awansie do finału tej imprezy decydował lepszy stosunek bramkowy poszczególnych drużyn. Bezkonkurencyjni w tej imprezie byli uczniowie Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. Podopieczni Domana Leitgebera pokonali kolejno rówieśników z Buku 20:8, Gimnazjum nr 6 z Konina 23:8, a na koniec Gimnazjum nr 1 z Gołańczy 21:14 i z pierwszego miejsca awansowali do najlepszej czwórki szkół gimnazjalnych w Wielkopolsce. O drugie miejsce zażarta walka trwała do ostatniego meczu. Trzy zespoły miały na swoim koncie po jednej wygranej, a najlepszym bilansem bramkowym legitymowali się młodzi koninianie i to oni zagrają w finale. Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum z Gołańczy, a tuż za podium uplasowali się bukowianie.


Po zakończeniu turnieju odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz wyróżnień indywidualnych. Nagrodami rzeczowymi wyróżniono także najlepszych zawodników poszczególnych drużyn:

A.Wawrzonkowski z Poznania, A.Duszyński z Gołańczy , K.Napierała z Buku  oraz Maciej Kowalski z Konina

Finał wojewódzki odbędzie się 12 kwietnia w Poznaniu. Początek o godzinie 11. Obok wspomnianych szkół z Poznania i Konina wystąpią w nim uczniowie z Kalisza i Wągrowca.

Poniżej prezentujemy wszystkie wyniki czwartkowego półfinału:

1.Gimnazjum nr 54 Poznań – Gimnazjum nr 1 w Buku  20:8

2.Gimnazjum nr 6 Konin – Gimnazjum nr 1 w Gołańczy   17:9

3.Gimnazjum nr 54 w Poznaniu – Gimnazjum 6 w Koninie  23:8

4.Gimnazjum nr 1 w Buku – Gimnazjum nr 1 w Gołańczy  19:20

5.Gimnazjum nr 54 Poznaniu – Gimnazjum nr 1 w Gołańczy  21:14

6.Gimnazjum nr 6 w Koninie – Gimnazjum nr 1 w Gołańczy  10:12

W szeregach Gimnazjum nr 54 w Poznaniu wystąpili reprezentujący na co dzień klub MKS Poznań w rozgrywkach ligowych następujący uczniowie:

K.Mańczak, K.Buczko, M.Figaj, A.Ziobrowski, E.Bernacik, A.Milecki, P.Iskra, S.Andrzejewski, G.Der, A.Kamiński, A.Wawrzonkowski, T.Stróżyński, J.Wichniarek, D.Glonek, M.Radniecki

 
 

 
 

PIŁKARZE RĘCZNI AWANSOWALI DO ĆWIERĆFINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI

Piłkarze ręczni współpracującego ze szkołą  MKSu Poznań pokonali w dwumeczu barażowym Nielbę Wągrowiec i awansowali do Ćwierćfinału Mistrzostw Polski w kategorii Juniora Młodszego. Złożona głównie z uczniów klasy 3b drużyna pokonała na własnym terenie rywala  37: 27 czym wypracowała sobie sporą zaliczkę na rozgrywany dwa dni później rewanż. W czwartek młodzi poznaniacy postawili kropkę nad i i zwyciężyli w Wągrowcu 33:31.
To spory sukces naszych szczypiornistów, bowiem znaczna część zespołu jest rocznikowo młodsza od rywali.
Turniej ćwierćfinałowy rozegrany zostanie najprawdopodobniej w Opolu w dniach 21-23 kwietnia.


Gratulujemy !


W pierwszym meczu bramki dla poznaniaków zdobyli:
MKS Poznań – Nielba I Wągrowiec 37:27
K.Buczko, K.Mańczak, D.Skraburski i A.Wawrzonkowski po 9, G.Der 5, M.Figaj
4, E.Bernacik 3, D.Glonek, P.Iskra po 2, J.Wichniarek, A.Milecki, H.Przybylski po 1, S.Andrzejewski, Ł.Czarnik, A.Kamiński.
W rewanżu punktowali :
Nielba Wągrowiec – MKS Poznań 31:33
K.Mańczak, K.Buczko, D.Skraburski 6, A.Kamiński 5, A.Wawrzonkowski 4, L.Czarnik, H.Przybylski, D.Glonek po 3, E.Bernacik i P.Iskra, G.Der, A.Milecki  po 2, J.Wichniarek, S.Andrzejewski po 1, M.Figaj.

 
 

 
 

Mamy złoto !


W czwartkowe południe 16.02.2017 w sali Gimnazjum nr 54 odbył się finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców. Wśród finalistów znalazły się Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 67 oraz gospodarz –Gimnazjum nr 54. W pierwszym półfinale Gimnazjum nr 5 pokonało Gimnazjum nr 67 24:10. Do finału weszli także uczniowie z Newtona zwyciężając 21:4. W meczu o brąz popularny „katolik” pokonał rywala z Kiekrza 17:12,a w pojedynku o prym w mieście Gimnazjum nr 54 pokonało Gimnazjum nr 5 28:10. Gospodarze zapewnili sobie tytuł najlepszej drużyny w Poznaniu i awansowali do Półfinału Wojewódzkiego.

Wszyscy uczniowie zwycięskiej drużyny na co dzień bronią barw MKSu Poznań w rozgrywkach juniora młodszego.

Gratulujemy !

Mecze półfinałowe:
G 67 – G 5 10:24
G Kat – G 54 4:21
mecz o 3 miejsce
G 67 – G Kat 12:17
finał
G 5 – G 54 10:24
Skład Gimnazjum nr 54:

Sebastian Andrzejewski, Eryk Bernacik, Krzysztof Buczko, Grzegorz Der, Dominik Glonek, Mateusz Figaj, Aleks Kamiński, Piotr Iskra, Krzysztof Mańczak, Antek Milecki, Trojan Stróżyński, Jan Wichniarek, Adam Wawrzonkowski, Marcin Radniecki, Aleks Ziobrowski.

Trener: Doman Leitgeber

 
 

 


Szczypiorniści w najlepszej ”16” w Polsce


Trzy mecze i trzy zwycięstwa to dorobek młodzików MKSu Poznań w rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Podopieczni Domana Leitgebera w swoim inauguracyjnym występie pewnie pokonali MKS Meuller Brodnica 31:20. Dzień później zwyciężyli rówieśników z Koszalina 30:25. W niedzielnym spotkaniu poznaniacy zagrali z gospodarzami turnieju o pierwsze miejsce. Czerwono-czarni wytrzymali próbę nerwów  i po bardzo zaciętym pojedynku pokonali
miejscowych 29:27.

MKS awansował do najlepszej „16” drużyn w Polsce czym powtórzył swój sukces sprzed dwóch lat. W półfinale młodzi szczypiorniści zmierzą się z drużynami z Bydgoszczy, Wągrowca i ponownie z Gorzowa.
W skład zwycięskiej drużyny weszli:
K.Buczko, K.Mańczak,D.Wojtczak, M.Figaj, K.Kędzierski, A.Milecki, E.Bernacik, P.Iskra, S.Andrzejewski, G.Der, M.Radniecki, A.Kamiński, A.Wawrzonkowski, T.Stróżyński, D.Glonek, J.Wichniarek.

 
 
 

 


Piłkarze ręczni mistrzami Wielkopolski

Pierwszy zespół młodzików MKSu Poznań, oparty na uczniach Gimnazjum nr 54, na dwie kolejki przed końcem rozgrywek może się cieszyć z pierwszego miejsca w województwie w swojej kategorii wiekowej. Po czwartkowym zwycięstwie w Kościanie poznaniacy mają sześć punktów przewagi nad drugą Nielbą Wągrowiec, a do rozegrania pozostały już tylko dwa mecze. Młodzi gracze z Newtona pokonali na wyjeździe Tęczę Kościan 31:24 prowadząc do przerwy 16:10. Po zmianie stron czerwono-czarni wrzucili drugi bieg i po 7 minutach było już 21:11 dla gości. Najskuteczniejsi w szeregach MKSu byli Eryk Bernacik i Piotr Iskra, którzy łącznie zdobyli dla swojej ekipy 13 bramek. Po cztery oczka na swoim koncie zanotowali Grzegorz Der i Adam Wawrzonkowski. Bardzo dobre zawody w bramce rozegrał Krzysztof Mańczak.  Przed poznaniakami już tylko dwa pojedynki odpowiednio ze Spartanami Jerka i Nike Kalisz. Drugi zespół MKSu piątek zagra w Kaliszu.
  

 
 

 


Pojechali do Pragi


Czwartkowy poranek był szczególny dla sporej grupy naszych uczniów grający w piłkę ręczną w klubie MKS Poznań. 45 młodych szczypiornistów poznańskiego klubu tuż po godzinie 8.00 ruszyło na swój pierwszy zagraniczny turniej. Dwie drużyny dzieci oraz jeden zespół młodzika od jutra rywalizować będzie w bardzo licznie obsadzonym turnieju w stolicy Czech. U naszych południowych sąsiadów poznaniacy będą przebywać do 28 marca. Wśród szczęśliwców jest 16 uczniów Gimnazjum nr 54, którzy na co dzień reprezentują barwy czerwono-czarnych.
Na dzień dobry młodzi poznaniacy zmierzą się z drużynami z Belgi, Francji, Chorwacji, Danii, Niemiec i Czech

Wszystkim darczyńcom , dzięki którym ten wyjazd doszedł do skutku serdecznie dziękujemy za wsparcie, a młodym piłkarzom ręcznym życzymy mnóstwo pięknych, sportowych emocji.

  

 
 
 

 


Piłkarze ręczni ze srebrem w Gimnazjadzie

Młodzi szczypiorniści naszej szkoły we wtorek 15 marca zajęli drugie miejsce w Finale Mistrzostw Miasta Poznania w piłce ręcznej chłopców. Podopieczni Domana Leitgebera w pierwszym meczu półfinałowym gładko pokonali Gimnazjum katolickie i z nadziejami na dobry wynik przystępowali do wielkiego finału. W nim niestety musieli uznać wyższość Gimnazjum nr 5 przegrywając 9:14. Usprawiedliwieniem porażki na pewno jest fakt, że oprócz Huberta Przybylskiego wszyscy pozostali zawodnicy byli młodsi od rywali. Trzecie miejsce w turnieju po heroicznym boju zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 58.
Barw naszego Gimnazjum w tym turnieju bronili:
H.Przybylski 3b, K.Mańczak, K.Buczko,D.Wojtczak, M.Figaj, K.Kędzierski,A.Milecki, P.Iskra, G.Der, S.Andrzejewski,
M.Radniecki, T.Stróżyński, A.Wawrzonkowski, D.Glonek, A.Kamiński ( wszyscy 2b) i E.Bernacik 1a.

  

 
 


 


Młodzicy wracają do gry

Po krótkiej przerwie związanej z feriami zimowymi na szkolne boiska wybiegną ponownie młodzicy.
W pierwszej fazie rozgrywek o mistrzostwo Wielkopolski obie poznańskie
ekipy prezentowały się na tyle skutecznie, że w komplecie awansowały do grupy finałowej.
Tam czeka ich już trudniejsze zadanie bowiem w ośmiu meczach zmierzą
się ze zwycięzcami drugiej grupy fazy zasadniczej. W swoim pierwszym meczu MKS I podejmie w tym tygodniu
drużynę z Włoszakowic. Ich koledzy z drugiej drużyny w najbliższy czwartek pojadą
do Kościana na pojedynek z bardzo groźną miejscową Tęczą,
która bez problemów zwyciężyła w grupie B. Oprócz tych dwóch drużyn z południowej
Wielkopolski młodzi poznaniacy zagrają
jeszcze dwumecz z Nike Kalisz i UKS Spartanie Jerka.

Przypomnijmy, że zawodnicy MKSu I i MKSu II to uczniowie naszej szkoły uczęszczający do klas 1a i 2b.

  

 
 

 

ZŁOCI SZCZYPIORNIŚCI
Kawałek dobrego, młodzieżowego szczypiorniaka zobaczyli wszyscy kibice,
którzy przybyli w sobotę na salę sportową Gimnazjum nr 54 w Poznaniu.
Najwięcej radości po ostatniej syrenie XXIV Młodzieżowego Turnieju Piłki Ręcznej
nie kryli gospodarze turnieju, ale wszystkim przybyłym drużynom należą się gromkie brawa.
W turnieju  wzięło udział 8 drużyn, a wyniki meczów o miejsca były niewiadomą do ostatnich chwil.
Najpierw każda drużyna rozegrała trzy mecze w grupie, a potem w zależności od zajętej w
tej fazie rozgrywek pozycji, zespoły rozgrywały spotkania o miejsca.

I tak w pierwszym z nich MKS II pokonał jedną bramką KS Posnanię IUKS Posnanię Poznań.
W meczu o V-te miejsce UKS Rolnik Gołańcz zwyciężył Spartę Oborniki,
a w grze o brąz dopiero po serii rzutów karnych
Spartakus Buk rozprawił się z Nielbą Wągrowiec. W wielkim finale emocje sięgnęły zenitu.
MKS I pokonał po pięknej walce UKS Misia Gorzów Wlkp 25:23
i stanął na najwyższym stopniu podium.
Zawodnicy MKSu I i MKS II to uczniowie klasy 1a i 2b, których wychowawcami są

mgr Ewa Majka i mgr Bożena Konieczna.


Klasyfikacja końcowa turnieju:

1.MKS I Poznań

2.UKS MIŚ Gorzów Wlkp.

3.UKS Spartakus Buk

4.MKS Nielba Wągrowiec

5.UKS Rolnik Gołańcz

6.SKF Sparta Oborniki

7.MKS II Poznań

8.KS Posnania IUKS Jedynka Poznań

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Dawida Wojtczaka z MKSu I (2b), najwięcej bramek rzucił Jakub Olejniczak z Gorzowa, a najlepszym bramkarzem został Krzysztof Buczko z MKSu I (2b).

  

 
 

 

SZCZYPIORNIŚCI Z POWOŁANIAMI DO KADRY WIELKOPOLSKI

Aż ośmiu uczniów Gimnazjum nr 54 w Poznaniu od 18.09 do 20.09 przebywać będzie w Wągrowcu na zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
Piotr Iskra, Dawid Wojtczak, Antoni Milecki, Dominik Glonek i Krzysztof Mańczak z 2b
oraz Jan Mikołajewski, Bartosz Maćkowiak i Eryk Bernacik  z 1a
na co dzień reprezentują barwy współpracującego ze szkołą klubu piłki ręcznej MKS Poznań.

To duży sukces tej ambitnej grupy. Całej ósemce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  

 

 

SZCZYPIORNIŚCI ZE SREBREM W BUKU

Bardzo dobre drugie miejsce zajęli w silnie obsadzonym turnieju piłki ręcznej młodzików
Spartakus Cup rozgrywanym w Buku zawodnicy MKSu Poznań. Współpracujący z Gimnazjum nr 54 klub
MKS Poznań reprezentowały podczas tej imprezy dwie drużyny i obie spisały się bardzo przyzwoicie.
W fazie zasadniczej MKS I nie miał sobie równych i bez problemu zajął w swojej grupie 1 miejsce.
W ćwierćfinale doszło do bratobójczego pojedynku bowiem druga ekipa zajęła czwarte miejsce w swoich rozgrywkach.
MKS I pokonał MKS II 20:15 i w półfinale trafił na gospodarzy. Po dobrym meczu czerwono-czarni awansowali do finału,
w którym przegrali złoty medal tylko jedną bramką (13:14).
W turnieju zwyciężyli zawodnicy z Bydgoszczy czym zrewanżowali się poznaniakom za porażkę w fazie grupowej.
Obie poznańskie drużyny zasługują na brawa i dają nadzieję na dobry wynik w rozgrywkach ligowych.
Skład MKS I:
Krzysztof Mańczak, Krzysztof Buczko, Mateusz Figaj,Kryspin Kędzierski, Dawid Wojtczak, Antoni Milecki, Eryk Bernacik, Piotr Iskra, Grzegorz Der, Adam Wawrzonkowski, Trojan Stróżyński, Łukasz Czernik, Dominik Glonek, Sebastian Andrzejewski
MKS II
Maciej Winnicki, Alex Kamiński, Alex Ziobrowski, Mateusz Kryśkiewicz, Maciej Radniecki, Marcin Radniecki, Wojciech Martuzalski, Kacper Skarbiński, Jan Wichniarek, Damian Hellwing.

  

 

 

GIMNAZJUM NR 54 NAJLEPSZE W POZNANIU !

 

    Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w rozgrywanym w piątek 6 marca 2015r Finale Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Oznacza to, że przez najbliższy rok nasze Gimnazjum będzie nosić miano najlepszej szkoły gimnazjalnej w Poznaniu.
    W finale podopieczni Domana Leitgebera na co dzień grający w kategorii juniora młodszego i młodzika w klubie MKS Poznań pokonali zeszłorocznego Mistrza Poznania – Gimnazjum nr 5 15:10.
    W meczu półfinałowym uczniowie z Newtona rozgromili rówieśników z Gimnazjum nr 67 aż 22:2.
    W dniach 9-10 marca 2015 nasi zawodnicy będą walczyć w finale Wielkopolski w Wągrowcu .

    Skład Gimnazjum nr 54: Dominik Hellwing, Hubert Przybylski, Sebastian Napierała, Kamil Jańczak, Stanisław Jastrzębski, Dawid Wojtczak, Piotr Iskra, Grzegorz Der, Krystian Kowalik, Jarosław Wasyniak, Jędrzej Ockert, Hubert Wójtowicz, Krzystof Mańczak, Dawid Michalak

Trener: Doman Leitgeber
fot. Natalia Hildebrandt


Mistrzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
 

 

MISTRZOWSKA DRUŻYNA PIŁKI RĘCZNEJ !

 

W środę 6 lutego 2013r. odbył się w naszej szkole Finał Gimnazjady w Piłce Ręcznej chłopców. Z wielką radością informujemy, że bezkonkurencyjna w tej imprezie okazała się nasza drużyna i pewnie wywalczyła złoty medal. Podopieczni trenera Domana Leitgebera najpierw jak burza przeszli przez fazę grupową. W półfinale zwyciężyli Gimnazjum nr 29 28:11, a w finale po emocjonującym pojedynku pokonali Gimnazjum nr 5 16:9. Zwyciężając w rozgrywkach miejskich nasi młodzi szczypiorniści awansowali do rozgrywek
wojewódzkich.


W meczu o brąz Gimnazjum nr 29 jedną bramką pokonało rówieśników z Gimnazjum nr 24.
O sile naszej drużyny stanowili:
H.Wójtowicz, M.Słupski, P.Styczyński, M.Zieliński, M.Szamajda, P.Maćkowiak, K.Zajma, K.Tyliński, W.Tasarek, S.Jastrzębski, A.Klawiński, M.Szelągiewicz, D.Wójkiewicz.


Mistrzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Trener: Doman Leitgeber